Kapıcı Sözleşmesi

Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi denir.

 KAPICI  SÖZLEŞMESİ

1. İşverenin Adı ve Adresi          : Ankara İli, Çankaya İlçesi, ....................Sitesi ............Kat Malikleri Kurulu’nun ................ tarihli kararıyla yetkili  Yönetici Sn. ................

2. Kapıcının Kimliği           : ……………………….. 

3. İşyerinin Adresi            : .......................Sitesi .......... ÇANKAYA – ANKARA

4. Kapıcının İşe Başlama Tarihi:

5. Kapıcının Yapacağı İşler         :

5.a. ................ Sitesi .............. kapıcılık hizmetleri için kadrosu 1 kapıcı ile sınırlıdır.

5.b. Kapıcı işbu sözleşmede yazılı olan veya olmayan hizmetleri ekteki "Kapıcı Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacaktır.

5.c. Kapıcı bütün mesaisini bu sözleşme ve ekindeki "Kapıcı  Yönetmeliği”nde belirtilen işe verecek, başka apartmanlarda veya sitelerde veya işyerlerinde ve başka hiçbir işte çalışmayacaktır.

5.d. Üç kapıcıya B-1 blok altında bulunan kendisi, eşi ve çocuklarının ikamet edeceği kaloriferli birer kapıcı dairesi tahsis edilir.

6. Ücret ödeme şekli ve zamanı: Kapıcıya gördüğü işin karşılığı olarak asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan net ücreti her ayın son gününe kadar kapıcının bankadaki maaş hesabına yatırılarak ödenir. Ücretin ödenmesinde 4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince hareket olunur.

7. İş Süresi ve ara dinlenmesi:Günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Kapıcı bu sürenin dışında serbesttir. Çalışma saatleri yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak yönetici tarafından önceden duyurulmak kaydıyla değiştirilebilir.

Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Kapıcı ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir.

Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

8.   Özel Hükümler    :

8.1. Hafta Tatili ve Yıllık İzinler  

8.1.1 Kapıcı bloklarda oturanların yoğunluğu ile ilgili olarak yöneticinin hazırlayacağı ve ilan edeceği programa uygun olarak haftada bir gün hafta tatilini kullanırlar.

Bir kapıcının gün, hafta, genel ve resmi tatil günleri tatillerindeki dinlenme süresi içinde, yöneticinin haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde yapacağı planlamaya göre tüm konutlara hizmet verilmesi diğer kapıcılar tarafından gerçekleştirilir.

8.1.2 Yıllık izinlerde ise yerine site içerisinden başka bir kapıcı görevlendirilerek net ücret üzerinden günlük yevmiyesi hesaplanarak ücreti ödenecek, yöneticinin planlaması ve talimatları doğrultusunda aksatılmadan yürütülür.

8.2. Sözleşmenin Fesih sebepleri

Kapıcılık sözleşmesi aşağıdaki şekillerde sona erer;

8.2.1       Sözleşme süresinin sona ermesi

8.2.2       Tarafların anlaşması

8.2.3       Tek taraflı fesih

8.2.3.1    İşveren dilediği zaman tazminatını peşin ödeyerek sözleşmeye son verebilir.

8.2.3.2    İşten kendi dileği ile ayrılan kapıcı kıdem tazminatı alamaz.

8.2.3.3    İşveren tarafından haklı fesih söz konusu ise işveren bunu kanıtlamak zorundadır.

8.2.4       Kapıcının ölümü ile sona erer.

8.2.5       İş yerinin kapanması, kapıcı hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi sebeplerle sona erer.

8.3.   Yöneticinin Bildirimsiz Fesih Hakkı

Konut yönetim kurulu aşağıda yazılı hallerde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin tazminatsız olarak feshedebilir.

8.3.1 Sağlık Sebepleri

8.5.1.1 Hastalık: Kapıcının kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması ve bu sebeple doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, yine bu sebeple doğacak devamsızlığının ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi,

8.5.1.2 İşle bağdaşmayan hastalık: Kapıcının bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması, kapıcının kendi kusuruna yükseltilmeyen hastalık, kaza gibi hallerde işveren vekili için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı; hastalık kapıcının iş yerindeki çalışma süresine göre bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Ancak kapıcının işine gidemediği süreler için ücreti işlemez.

8.3.2 Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

8.3.2.1 Yanıltma: Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek kapıcının işveren vekilini yanıltması,

8.3.2.2 Olumsuz davranış: Kapıcının işveren ve diğer site sakinlerine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,

8.3.2.3 Yaşama şekli: İşverenin evinde oturan kapıcının yaşayışının apartmanın adabına ve usullerine uygun veya genel ahlak bakımından düzgün olmaması,

8.3.2.4 Kapıcının ailesi: Kapıcının işveren yahut onun aile üyelerinden birine yahut sitede oturan diğer sakinlere sataşması veya iş saatlerinde alkollü içki içmesi veya uyuşturucu madde kullanması.

8.3.2.5 Yüz kızartıcı suçlar: Kapıcının işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

8.3.2.6 Cezalar: Kapıcının iş yerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

8.3.2.7 İzinsiz işe gelmeme: Kapıcının işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

8.3.2.8 Görevini yapmaması: Kapıcının yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması,

8.3.2.9 İş Güvenliği: Kapıcının kendi isteği ve savsaklaması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı olmayıp ta eli altındaki makineleri tesisatı veya başka eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek şekilde hasara ve kayba uğratması.

8.3.3   Zorlayıcı sebepler

8.3.3.1 Zorlayıcı sebep: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

8.3.3.2 Tutukluluk hali: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunun 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

8.3.4   Tebliğ: İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

8.3.5   İspat yükümlülüğü: Yönetici, feshin haklı olduğunu ispat ile yükümlüdür.

8.4.     Kapıcının Bildirimsiz Fesih Hakkı

Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması, ücretinin ödenmemesi, bir hafta veya daha fazla kapıcının çalışmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması, bildirimsiz fesih hakkı doğurur.

8.5. Yönetmeliğin İhlali

8.5.1 Kapıcının, yönetmelik ve bu sözleşme hükümlerine aykırı davranışları hem yönetmelik, hem de kapıcı sözleşmesinin ihlali olarak kabul edilir.

8.5.2 Kapıcı tarafından yönetmeliğin bir takvim yılı içerisinde iki kere ihlali ve bu hususun yönetici tarafından kendisine yazılı olarak tebliği halinde, Kat Malikleri Kurulu'nca verilen yetkiye dayanarak yönetici tarafından kapıcının işine son verilebilir. Yönetici bu hakkın kullanımını kat malikleri genel kurulunun kararına bırakabilir.

8.5.3 Kapıcının herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.

8.5.4 Savunma alınması: Kapıcı işbu yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan sözleşme hükümlerine uygun olarak çalışmakla yükümlüdür. Görevini aksatması, gecikmesi, yapmaması hallerinde yönetici tarafından savunması alınaraktır.

8.5.5 Uyarı cezası: Kapıcı işbu yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan kapıcı sözleşmesi hükümlerine uymaması halinde görevli yönetici tarafından alınan savunması yönetici tarafından incelenir. Gerekirse kapıcı ile görüşerek savunmasını tekrarlatabilir. Uyarı cezası uygulayacaksa imza karşılığı tebliğ eder.

8.5.6 İhtar cezası: Kapıcı işbu yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan kapıcı sözleşmesi hükümlerine uymaması sebebiyle AYNI KONUDA aldığı iki uyarı cezasından sonraki cezası İHTAR cezası olarak uygulanır. İşbu yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan kapıcı sözleşmesi hükümlerine uymaması sebebiyle FARKLI KONULARDA beş uyarı cezası alması BİR İHTAR cezası olarak kabul edilir. 

8.5.7 Bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkarma: Kapıcı işbu yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan kapıcı sözleşmesi hükümlerine uymaması sebebiyle AYNI VEYA FARKLI KONULARDA aldığı İKİ İHTAR cezasından sonra, bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkarma işlemi yapılabilir.

8.6.   Kapıcının İşten Ayrılması

8.6.1 Kapıcının işten ayrılması, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur.

8.6.2 Kapıcının işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

8.6.3 İşine son verilen veya işini kendisi bırakan kapıcı, kendisine teslim edilen her şeyi yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.

8.7. Kapıcı Dairesinin Boşaltılması: Kapıcı, ikametine tahsis edilen "kapıcı Dairesini”,  sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde veya yönetimin alacağı boşaltma kararı sonucuna göre ihbar tarihinden itibaren 15 gün içinde boşaltıp borçlarını da ödeyerek yöneticiye teslim edecektir.

8.8. Yetkili Mahkeme: Uyuşmazlıklarda çözüm mercii ANKARA mahkeme ve icra daireleridir.

8.9. Sözleşmenin Hazırlanma Sebebi: Her ne kadar kapıcıların işe başlama tarihleri daha önceki tarihlerde olsa da elde herhangi bir sözleşme olmadığından çalışma şartlarının belirlenmesi için bu sözleşme hazırlanmıştır.

9.   Düzenleme tarihi ve tarafların imzası : İşbu sözleşme …/../…… tarihinde itibaren geçerli olmak üzere işyeri çalışma usul ve esaslarının ilgili yasal sınırlar içinde …/…/2009 tarihinde (5) (Beş) sayfa, (9) (Dokuz) madde olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşme ve ekindeki "Kapıcı  Yönetmeliği" taraflarca okunup anlaşmaya varıldıktan sonra karşılıklı olarak imzalanmıştır. İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.  .../.../....

...................... Sitesi B-1 Blok

Yönetim Kurulu

 

İŞVEREN                                                                              İŞÇİ 

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”