Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrika ve Tesislerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Fabrikalar, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç gereçler vasıtasıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirilen sanayi tesislerdir.

Güvenlik hizmeti sunulan fabrikanın öncelikle çevre güvenliği sağlanmalıdır. Fabrikayı çeşitli amaçlarla ziyarete gelenlerin giriş, çıkış kontrolü, çalışan personelin kontrolü, yangın, sabotaj ve hırsızlığa karşı önlemler ile fabrika yönetiminden gelecek talep ve talimatlar fabrika güvenliğinin temellerini oluşturur.

Fabrika ve benzeri üretim tesislerinin güvenlik hizmetine başlanılmadan evvel konusunda uzman bir ekip tarafından fabrika ve çevresi titiz bir şekilde araştırılıp, gezilmesi suretiyle risklerin haritası oluşturulmalıdır. Akabinde de detaylı bir şekilde risk analizi yapılmalıdır. Fabrika ve benzeri tesisler ile stratejik önem arz eden binaların güvenliğini sağlamak için daha önce fabrika güvenliği yapmış, konusunda uzman deneyimli özel güvenlik görevlileri görevlendirilmelidir. Ayrıca fiziki olarak sağlanılacak güvenlik hizmetinin yanı sıra teknolojiden yararlanılmalıdır. Bu ve benzeri tesisleri korurken tesis çalışanlarının, iş adamlarının ve ticari malların güvenliği ile Fabrika, depo ve antrepolarda Sabotaj, yangın, hırsızlık ve zorla işten alıkoyma gibi tesis ve tesisteki üretime zarar vermesi olası olayların çıkmasını önlemek amaçlarımızın başında yer almalıdır.

Güvenliğe dair her alanda olduğu gibi Fabrika ve benzeri tesislerde de risk taşıyan faktörler ile herhangi bir kargaşa oluşturabilecek terör saldırısı, saldırı, sabotaj, gasp, hırsızlık, vb. tehlike arz eden bir durum söz konusu olduğunda can ve mal kaybını engellemek ya da en aza indirmek için tehlikeler ile bu tehlikelerin varlığını önceden tespit edip, oluşabilecek risklerden öncelikle yönetim kademesini bilgilendirip bulunduğumuz alanda can ve mal güvenliğini sağlamak ve sürekli gelişime açık olup, güvenlik personellerinin yanı sıra tüm fabrika ekibinin motivasyonu yüksek seviyede olmalıdır. Fabrika ve benzeri tesislerde görev alacak güvenlik personeli profesyonel ve yüksek nitelikli, kaliteli, yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı anlayışla çalışmayı hedef almalı ayrıca fabrikanın üretim yapmış olduğu madde, hammadde ve benzeri kimyasalları tanımalı, kendisini ve fabrika çalışanlarını koruyucu önlemler alacak şekilde yetişmiş ve bilgili olmalıdır.

Fabrika ve Benzeri Tesislerin Kurulumu Aşamasında Özel Güvenlik;

–     Fabrika ve benzeri tesislerin kurulum aşamasında güvenlik personeli ihtiyacı örneğin 4 Ö.G.G ( 2 personel gündüz, 2 personel gece çalışacak şekilde olacaktır.) iken, Fabrika ve benzeri tesisin faaliyetine başlamasından sonra bu sayı küçük ölçekli fabrikalar için genellikle fabrika girişinde 1 personel gündüz 2 personel gece çalışacak şekilde yeterli olacaktır. Gece çalışacak personelin biri muhakkak devriye halinde hareketli ve yanında koruyucu, eğitimli köpek olmalıdır.

– Fabrika çevresine saldırı sabotaj ve hırsızlıkları caydırmak önlemek yada benzeri vakaların gerçekleşmesinden sonra şahıs yada şahısları yakalamak ve tekrar aynı durumların yaşanmaması için tedbirler alabilmek amacıyla kesinlikle kamera sistemleri kurulmalı, sorumlu kişiler tarafından internet üzerinden ve CCTV izleme merkezinden izlenmeli, takip ve kontrolü yapılmalıdır.

– Fabrika ve benzeri tesisler İş güvenliği başta olmak üzere güvenlik risk ve açıklarına yönelik risk analizi mutlaka yapılmalı, konu asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle güvenlik risk analizi değişen durumlarda hemen, yada en geç altı ayda bir güncellenmelidir.

–     İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinde önemli olan aşamalar ise tesisisin kurulum dönemi ve fabrikanın çalışmaya başlama aşamasıdır.

–     Fabrikanın kurulumu aşamasında, üretim yapacak makine ve ekipmanların yerleştirilmesi ve test edilmesi aşamasında çeşitli aksaklıklar olacaktır. Bu ve benzeri tehlikeler ön görülmeli duruma göre senaryolar oluşturulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından fabrika tarafından üretimi yapılan işlenmemiş veya yarı işlenmiş maddeler ve makine, araç gereçler, kimyasallar maddeler ile fabrika genelinde kaçak elektrik yada insan sağlığına zarar verebilecek madde, ham maddelerin periyodik olarak kontrolü sağlanmalıdır.

– Fabrika ve benzeri tesisler yapım ve üretim aşamasında büyüklük ve ölçeklerine göre tehlikeler önceden tespit edilmelidir. Tespit edilen olası tehlikelerden korunmak, tehlikeli durumları önlemek maksadıyla yeterli sayıda özel güvenlik görevlileri istihdam edilmeli, fiziki güvenlik sistemleri başta olmak üzere imkânlar dâhilinde elektronik güvenlik sistemleri ile ilave tedbirler alınmalıdır. Büyük ölçekli Fabrika ve tesislerde mümkünse özellikle saat başlarında konusunda yetkin güvenlik personeli tarafından fabrikanın tamamı havadan duronla izlenmeli, kontrolü sağlanmalı ve raporlanmalıdır.

Fabrika ve Benzeri Tesislerin Faaliyeti Aşamasında ise:

Güvenlik hizmetini satın almak isteyen kurumlar öncelikle istediklerinin güvenlik mi, korkuluk mu olduğuna  karar vermelidir. İstenen güvenlikse, güvenlik hizmeti ciddiye alınması gereken bir iş olduğu unutulmamalıdır. Ciddiyetle yapılmayan ve baştan sağma yapılan her hizmet kalitesiz olur. Kalite uzmanlık gerektiren bir iştir. Sıradan kişiler beklenen işi de sıradan yaparlar.

HİÇ BİR ZAMAN U N U T M A Y I N I Z !

GÜVENLİK; DEĞER YARGILARINIZI, KİMLİĞİNİZİ, DUYGUSAL KUVVETİNİZİ, KİŞİSEL TEMEL GÜCÜNÜZÜ TEMSİL EDER…(StephenCovey)

Fabrika ve benzeri tesislerde görevlendirilecek ekip çok iyi eğitilmeli ve ekip ruhu oluşturularak, birlikte hareket edilecek sorumluluk verilmeli, ekip sorunlarla başa çıkmayı bilmelidir.

Tesisin içinde kesinlikle aksatılmadan tüm bölgeleri kapsayacak şekilde devriye hizmeti yürütülmeli, müşteriye oluşan sorun ve arızalar derhal rapor edilmelidir.

Tesisin belirli periyotlarla detaylı bir şekilde güvenlik fizibilitesi hazırlanmalı güvenlik ihtiyaçları güncellenmelidir.

Öncelikle tesis yönetiminin talepleri göz önüne alınarak tesisin ihtiyaç durumuna göre güvenlik birimi oluşturulmalıdır.

Belirli periyotlarla güvenlik ve açıklarını görmek maksadıyla tesis çevresinde tatbikat yapılmalı, güvenlik tedbirleri, takip, kontrol ve izleme sistemleri yeterliliği test edilmeli, duruma göre tesis yönetimi ile görüşülerek ilave tedbirler alınmalıdır.

CCTV kontrol odası yaksa kurulumu yapılmalı, izleme ve raporlama aksatılmadan sürdürülebilmelidir.

Acil durumlar için tesiste bir yönetici belirlenmeli iletişim sürekliliği sağlanmalıdır.

Acil ve afet durumlarına yönelik olarak kapsamlı bir koruma ve özel güvenlik planı oluşturulmalıdır.

Güvenlik personeli tarafından her ne suretle olursa olsun izinsiz, yasadışı etkinlik ve teşebbüslere engel olunmalı, tesisin kontrol ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olunmalı ve yönetime konular derhal iletilmelidir.

Tesise giren araçlar ile ürün giriş, çıkışı yapan firmalar izlenmeli, kayıt ve kontrol altına alınmalıdır.

Tesise gelen iş ortakları, ziyaretçiler hakkında ilgili kişi ve yöneticilere bilgi verilmeli, kişiler kayıt altına alınmalı ve gerekli durumlarda yönlendirme bildirilmeli, ziyaretçi şahıslar ilgilisine gönderilirken eşlik edilmeli, istenmeyen misafirlere kibarca engel olunmalı ve uzaklaştırma durumlarında personel nasıl hareket edeceği konusunda iyi eğitilmelidir.

Tesisin dış bölgeleri, giriş, çıkış noktaları, kör noktalar başta olmak üzere güvenlik alarmlarının ve tesis dışında bulunan ürün, stok v.b. Malzeme ve ekipmanlar hırsızlık ve sabotaj durumlarına karşı detaylı bir şekilde güvenlik devriyesi tarafından her gece belirli periyotlar halinde kontrolü sağlanmalı, not alınmalıdır.

Fabrika ve tesiste meydana gelen olaylar ile rutin faaliyetler günlük, haftalık ve aylık olarak ilgilisine raporlanmalıdır.

Hırsızlık; (Her ne kadar Tesisler hırsızlığa karşı sigortalı olsa da güvenlik yönünden en önemli sorun hırsızlıktır.)

–     Hırsızlar için altın kural boş ve kameranın olmadığı, çalışmadığı alanlarda olmaktır. Hırsızlar öncelikle tespit amaçlı keşifler yapacaklardır. Fabrika ve tesiste görevli personel hırsızlığa karşı uyanık olmalı fabrika etrafında dolaşan şahıslar gördüğünde müdahale etmeli, kesinlikle fabrika ve tesis hakkında tanımadığı kişilere bilgi vermemeli, üst ve amirler bilgilendirilmelidir.

–     Fabrika ve tesislerde bulunan kablolar ve elektronik ekipmanlar ile tesiste üretilen maddelere göre bakır, alüminyum vb. metaller başta olmak üzere maddi değeri olan her şey hırsızlar için cazibe merkezi haline gelmektedir.

–     Hırsızlara yönelik önlemler alınmalı sürekli güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Hırsızlığa yönelik önlemlerin başında fiziki korumanın en önemli unsuru olan özel güvenlik gelmektedir. Globalleşen dünyamızda güvenlik her ne kadar da otomatik sistemlerle yapılsa da hala en etkili, en değerli koruma yöntemi insanla yapılan korumadır.

–     Güvenliğe dair alınacak önlemler genel olarak, kapalı devre kamera Sistemleri, tel çitler, aydınlatma, fabrika ve tesis çevresinde harekete duyarlı sensor vb. olarak sıralanabilir.

–     Söz konusu önlemler alınırken özellikle tel çitlerde hata yapılmadan çekilmelidir. Çünkü tel çit tesisi hırsızlığa karşı koruyacağı gibi dışarıdan tesise girebilecek kişileri de üretimi yapılan kimyasal ve benzeri maddelere karşı koruyacaktır. Tel çitin özensiz çekilmesi veya tel çitte açılan bir delik çitleri kullanışsız hale getirebilir. Bu nedenle güvenlik personeli devriye turunda muhakkak tel çitleri rutin olarak kontrol etmeli oluşan hataları derhal üst ve amirlerine rapor etmelidir.

–     Fabrika ve benzeri tesislerin birçok yerinde güvenlik açıklarına müdahale edebilmek maksadıyla kamera vardır. Ancak, yine de kameraların göremediği kör noktalar olacaktır. Mümkün olduğunca kör noktalara kamera taktırılması için iletişime geçilmeli ve özel güvenlik görevlileri çalışmayan, arızalı kamera varsa tespit etmeli, kesinlikle periyodik kontrolü ihmal etmemelidir.

–     Hırsızlar çeşitli yöntemler kullanarak tesise girmek isteyeceklerdir. Gizlice girebilecekleri gibi, teknik personel ya da şirket sorumlusu gibi güvenlik personelini kandırmak suretiyle tesisin içine girmek isteyeceklerdir. Tesis içinden, yada dışarıdan destek veren personel ile koordinasyon sağlanarak kişilerin kimlikleri kontrol edilmesi ile bu durum ortadan kaldırılacak yada en az seviyeye çekecektir.

–     Tesisin çevresi karanlık nokta kalmayacak şekilde projektörlerle aydınlatma yapılması, can ve mal güvenliği açısından uygun olacaktır. Tesis içerisinde ve alanda elektrik kesilmesi durumunda Emergency aydınlatmaların devreye girmesi gerekmektedir.

Yangın;

–     Özellikle fabrika ve benzeri tesislerin ve çevresindeki otlar belirli sürelerle temizlenmelidir. Yangına sebep olabilir. Fabrika içerisinde üretimi yapılan maddeler ağır metal yada benzeri malzemeler olabilir yangına sebebiyet vermemesi için periyodik kontrolleri aksatılmamalıdır.   Fabrika ve Benzeri Tesislerin yangına yönelik güvenlik önlemleri muhakkak alınmalıdır. Yangın algılama sistemi bulunmalıdır.

–     Çıkan bir yangında ilk müdahale o anda Fabrika ve Benzeri Tesislerinde bulunan personel tarafından yapılacağından portatif yangın söndürme tüpleri tesis genelinde konumlandırılmalıdır.

–     Yangına su, sel vb. doğal afetlere yönelik olarak personelin eğitimleri aksatılmamalıdır. İtfaiye, Hastane ve Genel Kolluk Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır.

–     Yangın güvenliği açısından, konvansiyonel enerji, çeşitli kimyasallarla üretim yapılan fabrika ve benzeri tesislerde, yapılacak en doğru şey, tüm personeli içine alacak şekilde iyi bir planlanması ile açık ve net bir şekilde tanımlanmış bir kılavuz kitapçık oluşturulmalı, her hangi bir tehlike anında bu kılavuzda yazan kurallara göre hareket edilmesi gerektiği tüm personele tebliğ edilmelidir.

Saygılarımla

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”