Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastanelerde Özel Güvenlik Hizmetleri

Hastaların İlmi usullerle doktor nezaretinde tedavi edildiği işletmelere hastane denilmektedir.

Ülkemizde hastaneler ister devlet hastanesi olsun, ister özel hastane olsun Sağlık Bakanlığının kontrolündedir. Hastaneler, insanlık tarihi kadar eski yapılardır. Tıp biliminin sayılı bilginlerinden Hippokrates’in hastaları tedavi ettiği Ege’deki Kos tapınağı da bir tür hastanedir. Ülkemizde Cumhuriyet öncesinde hastaneler darüşşifa (sağlık evi) adı ile anılmıştır.

Hastane Güvenliği

Öncelikle özel güvenlik olarak hastanelerin bulaşıcı hastalıklar yönünden risk faktörünün en yüksek olduğu alanların başında geldiğini unutmamalı, güvenliği sağlarken kendimizi de hastalıklara karşı koruyabilmeli ancak bunu etrafımızdaki hasta ve yakınlarına hissettirmeyecek şekilde ölçülü olmalıyız. Günümüz dünyasında teknolojinin hızla gelişmesi, ülkeler arasındaki fiziki ve siyasi sınırların kalkması, insanların yaşam standartlarının gün geçtikçe artması gibi sebepler nedeniyle toplumda güvenlik ve korunma ihtiyacını ön plana çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olmakla birlikte hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarına karşı saldırı, sabotaj ve benzeri riskler nedeniyle hastanelerinde korunması ihtiyacı bir gereklilik haline gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde neredeyse bütün hastaneler özel güvenlik tarafından korunmakta ve hastane güvenliği uzmanlık dalı bir güvenlik branşı haline gelmiştir. Hastanede çalışacak özel güvenlik görevlisi, Hastane içerisinde, çevresinde, fiziki teknik imkânları kullanarak her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip kişi olmalıdır. 

Özel güvenlik görevlisi hastane kuruluşlarında; Araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, öncelikle 5188 sayılı yasa başta olmak üzere, özel güvenliğe dair tüm kanunları, hasta, hastane çalışanlarına ve hastaneleri ilgilendiren tebliğ, tüzük ve kanunlar ile 6331 sayılı yasada geçen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik konulara duyarlı, çevre ve güvenlik algısının gerekliliği olan koruma düzenlemelerine ve özel güvenlik mesleğinin verimlilik ilkelerine harfiyen uyan, konusunda uzmanlaşmış kalite standartları çerçevesinde hareket eden kişiler arasından seçilmelidir.     

Özel Güvenlik olarak Hastanelerdeki görevlerimiz;

Hastanelerde güvenlik hizmeti 24 saat esasına göre aralıksız ve silahsız olarak yürütülmektedir. Hastanenin korunup, kollanması görevi için öncelikle özel güvenlik görevlisi mevcudunun belirlenmesi ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, ticari kaygılardan uzak bir yaklaşımla karar verilmesi gerekmektedir. Her ne kadar da korunan bir tesismiş algısı olsa da, hastanelere gelen hastaları, hasta yakınlarını, hastane çalışanlarını korumak, kollamak zor ve meşakkatli bir görevdir. Mevcut kanunlarla özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile bu mesleğin fedakârları ellerinden gelenin en iyisini yaparak koruma görevini canla başla yerine getirmektedir.

Özel güvenlik olarak Hastaneye tedavi amaçlı gelen hasta ve yakınları ile ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret saatlerinde görüşme yapmalarını, giriş, çıkış kontrollerini sağlamak, görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları hastane idaresine ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, hastaların, refakatçilerin, ziyaretçilerin, hastanede bulunan donanım ve cihazlar başta olmak üzere, demirbaş eşya ve malzemelere zarar verilmesini engellemek ve gözetmektir. Hastane sınırları içinde bulunan kayıp eşyaları teslim alarak, ilgililerine bir tutanakla teslim etmek, kimin kaybettiği belirsiz olan kayıp eşyaları ise tutanakla polise teslim etmektir. Yine hastanelerde düzenli olarak devriye hizmet yapmalı, maddi ve manevi kayıplara neden olabilecek olayların önlenmesi için özel güvenlik faaliyetlerini eksiksiz sürdürmektir. Hastane binası ve eklentilerini, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarını içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehditlere karşı korumak, şüpheli durumları hastane yönetimine ve en yakın genel kolluğa bildirmek başlıca görevlerimiz arasındadır.

Olağanüstü durumlarda (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk müdahalelerde bulunmak ve ilgili birimlere bildirmek, girilmesi yasak olan yerlere görevli olmayanların girmelerine engel olmaktır. Ülkemizde genel olarak hastanelerde otopark sıkıntısı yaşandığı için uygunsuz park edenleri uygun ve kibar bir üslupla uyarmak, hastane ve hastane içindeki yollarda trafik düzenini sağlamak, hastane bina ve eklentilerine girişlerde, hasta tedavi odalarına ve poliklinik servislerine girişlerde güvenlik denetimlerinde bulunmaktır. Her hangi bir olay vuku bulması durumunda, yaralıları doktor kontrolüne alınmasını sağlayıp, ivedilikle zaman kaybetmeden genel kolluk kuvvetlerini haberdar etmektir. Genel kolluk birimleri olay mahalline gelene kadar, olaya yönelik soruşturmanın uygun bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak olan bilgi, belge, doküman ve tanıkları muhafaza etmek, ayrıca 5188 sayılı yasada belirtildiği üzere genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Özel güvenlik acil durumlarda hastane yönetimi tarafından verilecek sözlü ve yazılı talimatları kanunlar çerçevesinde uygulatmalı ve uygulamalıdır.

Güvenlik personeli hizmet verilen hastanede 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin verdiği yetki çerçevesinde, İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak görevin bilinci ile hareket etmekle birlikte disiplinli, üst ve amirlerinin vermiş olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirirken eğitimi, kıyafeti ve temsil kabiliyetiyle kendini gösterebilmeli, bir tehlike anında çevik ve etkin olmalıdır. Özel güvenlik görevlisi bir görev noktasında yâda hastane giriş kapısında hasta, hasta yakınları ve hastane personeli ile karşılaştığında, iletişime geçtiğinde kibar ve alçak gönüllü davranmalı ve hizmet sektörünün vaz geçilmez bir parçası uygulayıcısı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Bir tehlike anında ise bir kanunlar ölçüsünde sert olabilmelidir. Özel güvenlik görevlisi uyması ve uygulaması gereken standartlar ile prosedürleri iyi bilmeli, kişisel koruyucu donanımlarını çok iyi tanımalı ve kullanmalıdır. Özel güvenlik görevlisi görevli olduğu hastanede gün içinde birçok olay ve durumlarla karşılaşacaktır. Bu nedenle personele herhangi bir olay vuku bulduğunda uyması ve uygulaması için belirli sürelerde aksatılmadan hizmet içi eğitimler verilmeli, personel her yönüyle zinde tutulmalıdır. Şüpheli durumlarda çanta vb. eşyalara asla el sürmemelidir. Gerekli görüldüğü takdirde polis çağırarak polis tarafından yasalar çerçevesinde arama yaptırılmalıdır. Mesai saatleri dışında Acil servis dışında hastane içine yetkisiz hiçbir şahıs her ne sebeple olursa olsun alınmamalıdır. Hastane personellerinin ve hasta nezaretçilerinin hastane yönetimince onaylı kimlik kartları ve özel güvenlik personelinin kontrol ve nezareti olmadan hastane içerisine kesinlikle kimse alınmayacağı bilinmelidir. Mesai saatleri bitiminde Acil servis dışında kalan bina ve eklentilerinin giriş kapılarının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

Hastanelerde CCTV Hizmeti24 saat esasına göre aralıksız devam etmelidir. Olası terör saldırıları, hırsızlık, sabotaj ve her türlü olumsuz tehditler karşısında kamera sisteminin çok önemli ve caydırıcı olduğu bilinmektedir. Hastane genelinde mevcut kameralarla otomasyon (CCTV) merkezinden en az bir güvenlik personeli tarafından izlenmeli, bölgede vuku bulan olaylara derhal müdahale edilmeli ve görüntüler adli birimlere sevk edilse dahi saklanmalı, arşivi yapılmalıdır.

Hastanede uygulanacak güvenlik prosedür ve talimatları güvenlik personeline aktarılmalı, personel konu hakkında eğitilmeli, önemli eğitimlerle ilgili personele katılım sertifikası düzenlenmeli ve eğitimi sevdirmek, özendirmek adına çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmeli ve bu sosyal faaliyetlerle birlikte personele iletilmesi gereken mesajlar aktarılmalıdır. Güvenlik yöneticilerince Planlı veya plansız olarak güvenlik birimi denetlenip, varsa aksaklıklar hemen giderilmelidir. Hastane yönetimi ile yapılan toplantı kararları takip edilmelidir. Personelin uyması ve uygulaması gereken disiplin kurallarından asla vazgeçilmemelidir. Bunlar yazılı hale getirilip, personele tebliğ edilmelidir. Olayların mutlaka kaydı tutulmalı, her olay güvenlik personelince bir üst yetkiliye ve görevi devralan görevliye aktarılmalı, varsa hatalar gözden geçirilerek bu hatalardan dersler çıkarılıp, hataların tekrarlanmaması için önlemler alınmalıdır. Suç işleyen biri yakalandığında nasıl bir uygulamaya tabi tutulacağı personelce bilinmeli, öğretilmelidir.

Hastane içinde ve dışında bulunan aydınlatma, kamera, yangın söndürücüler (Boşmu/Dolumu, arızalı mı?) demirbaş vb. malzemelerin günlük olarak kontrolleri sağlanmalıdır. Personel olası şüpheli bir paket veya bomba ihbarı olduğunda, yangın, yada benzeri durumlarda ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, üstlerini derhal bilgilendirmesi gerektiğini iyi bilmelidir. Bu ve benzeri olayı canlandıran tatbikatlar düzenleyerek personele nasıl davranacağını öğrenmesi ve anlaması için personeli yenileyici, geliştiren eğitimlere taviz verilmeden devam edilmelidir. Hastanelerde genellikle hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına kapalı olan servis koridorları, ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, hastane çalışanları ve hasta dinlenme odaları ve benzeri tecrit edilmiş alanlar ile hasta taşıma asansörleri, acil çıkış kapıları mevcuttur. Güvenlik personelleri tarafından söz konusu bölümler gün içerisinde belirli periyotlar dâhilinde kontrol edilmeli, bu görevler kesinlikle aksatılmamalıdır. Görülen sorun ve aksaklıklar ivedilikle üst ve yöneticilere aktarılarak ilgili birimler tarafından sorunlar giderilmelidir. Hastanede kilit ve anahtarların bir sorumlusu olmalı, kilit ve anahtarlardan sorumlu görevli anahtarların üzerine hangi bölümlere ait olduğunu yazmalı, kaybolmaması için önlem almalı, kilit ve anahtarların kaybolması, bir değişiklik yâda yenileme olması durumlarda hastane yönetimine bilgi verilmelidir.

Hastane iç ve dış bölümlerinde görevli devriye personeli oluşabilecek hırsızlık, kapkaç, taciz vb. olayları önleme ve caydırıcılık görevini yürütmeli, oluşacak durumlardan mutlaka güvenlik sorumlusunu, hastane yönetimi ve genel kolluk birimlerini bilgilendirmeli, vuku bulan olay hakkında tutanak tanzim edilmelidir. Tutanaklar bir klasörde muhafaza edilmelidir.

Hastane otoparklarında görevli güvenlik personeli sabit olarak belli bir noktada görev yapmamalıdır. Devriye görevi icra etmelidir. Ayrıca park halindeki araçlardan akaryakıt akması, gaz kaçırması durumlarına karşı araçları kontrol etmeli, görevi esnasında olası bir yangın veya patlama riskini önlemek için üst ve amirlerine bilgi vererek bölgede gerekli düzeni alma konusunda eğitilmeli ve önleyici özel kolluk görevini icra etmelidir. Otoparklarda ve hastane içindeki ulaşım yollarında yoğun araç trafiği olduğunda kontrol ve yönlendirme yapılmalı, bu görevi sağlayan görevli saygılı ve kibar olmalıdır. Otoparklarda araçlara zarar verme, araçtan hırsızlık olayları yaşanabilir. Bu nedenle otoparklardaki kamera sistemi gözden geçirilmeli, yetersizlik hakkında bir tutanak tanzim edilerek hastane yönetimi bilgilendirilmelidir. Otoparklarda park halinde bulunan araçlar içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımı olabilir, bu ve benzeri olaylara güvenlik personeli soğukkanlılıkla yaklaşmalı, gerekli uyarı ve ikazları yapmalı, sorun çözülmüyorsa genel kolluk kuvvetlerinden yardım istenmelidir. Açık otoparklarda devriye görevi yapan güvenlik personellerinin kötü hava şartlarında kayma, düşme sorunları başta olmak üzere, personele dikkatsiz bir sürücünün çarpması veya riski bulunmaktadır. Bu nedenle güvenlik personelleri konu hakkında bilgilendirilmeli, dikkat etmeleri hususunda tebliğ yapılmalıdır.

Maalesef hırsızlık olayları hastanelerde de devam etmektedir. Hırsızlar her türlü tıbbi malzeme ve cihazı çalmaktan çekinmemektedir. Güvenlik görevlisi olarak, hastanede çalınabilecek her türlü cihaz, ilaç ve malzemenin hastalar için hayati bir önem taşıdığı bilinciyle hareket edilmelidir. 

Hastane çöp merkezinde biriken kartonlar, kullanılan serum ilaç, iğne ve benzeri malzemeler potansiyel bir risk konumdadır. Ayrıca ısı merkezi, jeneratör odalarında ve elektrikle çalışan makinelerin bulunduğu alanlarda yüksek derecede yangın riski mevcuttur. Otoparklarda da araç yangını yaşanabilir. Özel güvenlik olarak, hastane yönetimine elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Tespit ettiğimiz çalışmayan her türlü cihaz hakkında tutanak tanzim edilerek yönetim bilgilendirilmelidir. Çalıştığımız kurumun bir hastane olması sebebiyle her bir cihazın hayati bir önem taşıyor olabileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak özel güvenliğin profesyonelleri olarak çağa ayak uydurup, yaşanan teknolojik gelişmelere açık bir şekilde kendimizi daima yetiştirmeli ve görev bilinciyle hareket etmeliyiz. Çünkü güvenlik ihmale gelmez. Güvenlik, güven duyduğumuz insanlarla olur.

Saygılarımla 

Ali Aşılı

Related Articles

Hakkımızda

Müşterilerimize daha yenilikçi cevaplar bulmak için global ve özveriyle tek bir yürek olarak tüm ekip hep birlikte yılmadan çalışıyoruz.

Ali Aşılı

 

Müşterilerinize her zamankinden daha yakın olun. O kadar ki, onlara neye ihtiyaçları olduğunu kendileri fark etmeden önce söylersiniz.

” Steve Jobs”